Gardino srityje 11 medicinos studentų gavo profesinių sąjungų stipendijas

16:47 / 23.03.2022
1069

11 geriausių Gardino apskrities medicinos studentų gavo profesinių sąjungų stipendijas. Apie tai "BelTA" korespondentui pranešė Baltarusijos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Gardino regioninės organizacijos pirmininkas Vladislavas Goliakas.

"Mūsų organizacijoje dirba apie 40 tūkst. žmonių, iš kurių daugiau kaip 4,6 tūkst. yra medicinos mokymo įstaigų studentai ir moksleiviai. Daugelis jų yra gabūs vaikai, o profesinė sąjunga visada rėmė jų žinių ir mokslo siekį. Skiriant stipendiją buvo atsižvelgiama ne tik į akademinius pasiekimus, bet ir į aktyvų būsimųjų medikų dalyvavimą pirminės studentų profsąjungos organizacijos gyvenime", - sakė Vladislavas Goliakas.

Piniginės išmokos iš regioninės profesinės sąjungos organizacijos bus skirtos šešiems Gardino medicinos universiteto studentams, trims Gardino medicinos koledžo studentams ir dviem Slonimo medicinos koledžo studentams. Tai garbės studentai, savanorių klubų nariai, nacionalinių ir regioninių konkursų, įvairių profesinių sąjungų projektų dalyviai, sportininkai, fakultetų ir katedrų profesinių sąjungų vadovai.

"Tai netikėta ir malonu būti pripažintam. Mano tėvai džiaugėsi dėl manęs - tai dar viena priežastis didžiuotis. Daryti ką nors kita nei studijuoti universitete, būti naudingam - tai labai reikalinga ir svarbu. Viskas prasideda nuo asmeninės iniciatyvos, o kai pastebite, kad ją vertina kiti, pradedate dėti daugiau pastangų, tai labai motyvuoja. Stipendija, kurią gavau, yra dar vienas patvirtinimas, kad viską darau teisingai", - sakė GrVMU Medicinos psichologijos fakulteto studentė Jekaterina Bancevič, kuri vadovavo medicinos studentų pagalbai per vieną iš koronavirusinės infekcijos bangų.

Profesinė sąjunga pabrėžia, kad sėkmingai besimokantys studentai ir mokiniai nuolat skatinami ir vietoje. Skatinimo priemonės, papildomos lengvatos ir garantijos jiems yra numatytos susitarimuose, kurie sudaromi tarp švietimo įstaigų ir pirminių studentų profesinių sąjungų organizacijų. Susitarimuose taip pat ypatingas dėmesys skiriamas tokioms kategorijoms kaip našlaičiai, tėvų globos netekę vaikai, vaikai iš daugiavaikių ir nepilnų šeimų, neįgalieji ir kt.

Фото из архива


11 лучших студентов медицинских учреждений образования Гродненской области удостоены профсоюзной стипендии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк.

"Наша организация насчитывает порядка 40 тыс. человек, свыше 4,6 тыс. - это студенты и учащиеся медицинских учреждений образования. Среди них немало одаренных ребят, и профсоюз всегда поддерживал их стремление к знаниям, занятиям наукой. Наряду с успехами в учебе при назначении стипендии учитывалось активное участие будущих медиков в жизни первичной профсоюзной организации студентов", - отметил Владислав Голяк.

Денежные выплаты от областной организации отраслевого профсоюза получат шесть студентов Гродненского медицинского университета, а также трое учащихся Гродненского медицинского колледжа и двое учащихся Слонимского медицинского колледжа. Это отличники учебы, члены волонтерских клубов, участники республиканских и областных конкурсов, различных профсоюзных проектов, спортсмены, профсоюзные лидеры на факультетах и отделениях.

"Неожиданно и приятно быть отмеченной. Родители за меня порадовались, еще один повод для гордости появился. Заниматься чем-то помимо учебы в университете, приносить пользу - это очень нужно и важно. Начинается все с личной инициативы, а когда замечаешь, что это оценивают другие, то еще больше начинаешь выкладываться, это очень мотивирует. Стипендия, которую получила, это еще одно подтверждение того, что я все делаю правильно", - поделилась студентка медико-психологического факультета ГрГМУ Екатерина Банцевич, которая курировала помощь студентов-медиков в одну из волн коронавирусной инфекции.

В профсоюзе подчеркивают, что успешные студенты и учащиеся регулярно поощряются и на местах. Меры поощрения, дополнительные льготы и гарантии для них закреплены в соглашениях, которые заключены между учреждениями образования и первичными профсоюзными организациями студентов. Также в соглашениях отдельное внимание уделено таким категориям, как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных и неполных семей, инвалиды и др.

Текст: Администратор сайта
Оставить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений