Апавяданне Ніны Рыбік «Макотра кашы»

12:07 / 08.05.2020
448

Вёсцы Уласы Хойніцкага раёна, спаленай фашыстамі і паліцаямі 22 мая 1943 года, прысвячаецца.

Усе падзеі, назвы, імёны – сапраўдныя. 

Захаваны асаблівасці мовы жыхароў вёскі.

12.jpg– Аксіння, немцы!

Гэты вокліч мужа застаў жанчыну, калі яна заканчвала порацца. Здаецца, самі сабой пападалі дадолу пустыя вёдры… Немцы? Адкуль? За два гады вайны іх ні разу не бачылі ў сяле! У чэрвені 41-га прайшлі праз Уласы нейкія славакі, але нікога не зачапілі. Старшыня калгаса сваім пісарчуком і яшчэ некалькімі камуністамі пайшлі ў лес, ні з кім не ваявалі, ад немцаў хаваліся, хоць і зваліся партызанскім атрадам. Потым у Аравічы прыплыў па Прыпяці і высадзіўся Каўпак, з Уласоў хлопцы і маладыя мужчыны пайшлі да яго ў атрад, а потым – у Карпаты. Казалі, што з суседніх вёсак – Малочак і Баршчоўкі – маладых пагналі ў Германію, што спалілі Масаны і Перавессе, але ж ёй здавалася, што іх гэтая навала абміне.

Изображение 027.jpgІ вось – немцы! Што ж рабіць?

– Аксіння, што ты стаіш, як корч у лазе? – хутка запрагаючы каня, крыкнуў Майсей. – Бяры дзяцей, сядайце хутчэй на воз! Уцякаць трэба… 

– Дык жа ж Волечка гусей пасці пагнала… Мо, я пачакаю, пакуль яна вернецца? – кінуўшыся было ў хату, спынілася на паўдарозе гаспадыня.

– Ты, мо, здурэла? – злосна крыкнуў Майсей. – Я ж кажу табе: немцы з паліцаямі ачапляюць вёску з двух бакоў. З Украіны, з Машава ідуць. Вольга, як уратуецца, то знойдзе нас. А як не, то што, астатніх шасцёра палажыць тут, ды яшчэ і ўнукаў?

– Але ж, Майсей… – спрабавала яшчэ нешта запярэчыць жонка – і тут недзе застракатала аўтаматная чарга, ды так гучна, што Аксінні на момант падалося, што страляюць у суседнім двары. Яна кінулася ў хату.

– Хадоска, ты куды дзіця валачэш? – спынілася ўжо на парозе ад мужавага воклічу. – Ратуйся! 

Па вуліцы подбегам шыбавала Хадоска, цягнучы за руку сплаканую малую, якую нагуляла ад Паўлоўскага Мішы: той пайшоў з Каўпаком і, хоць і наказваў бацькам глядзець Хадоску, як яго самога, але ж за жонку не ўзяў. Ці не паспеў.

– Я да Хамы, у яго ж жонка надоечы памерла – каля смерці, кажуць, чапаць не будуць – не звяры ж, мусіць, і немцы тыя!

– Дурніца, уцякай у лес!

– Ды куды я ўцяку з ёю! – тузанула дзеўка малую за руку – і тая заплакала яшчэ мацней. – І на руках не панясеш – важкая ўжэ, і пабегчы шчэ не можа…

– Ну, як знаеш, – махнуў рукой Майсей. – Выбачай: я б і рады ўзяць на воз, ды свае ці памесцяцца. Аксіння, ты доўга куёўціцца будзеш! – зноў крыкнуў ён жонцы – і тая, перапалоханая, уляцела ў хату. 

– Дзеці, хуценька на воз! Уцякаць трэба. Немцы…

Малыя яшчэ менш, чым маці, ведалі, хто такія немцы і чаму ад іх трэба ўцякаць – хіба што Насця разумела небяспеку. Яна прыехала з двума малымі дзецьмі перад самай вайной да бацькоў з Баранавіч, дзе служыў яе муж-афіцэр, ды так і засталася, нічога не ведаючы пра свайго Сцяпана. Але ўсе, нават маленькая Раіса, борздзенька пасаскоквалі з печы, з прыпечка, з пасцелі і, як гарох, высыпалі на двор. Толькі Хведар разгублена сядзеў: у яго не згіналася ў калене нага – малым гуляўся з дзецьмі і зашчаміў паміж стальцамі, а да доктара не павезлі – не было каму і як, так і застаўся калечкай. 

Але тут у хату ўскочыў бацька, узяў сына на плечы і панёс да воза.

– Майсей, мо, трэба што ўзяць? –  кінуўшы на абярэмак сена, што ляжаў на возе, старое радно, спытала Аксіння.

– Ты чуеш, што страляюць? Сядай хутчэй! 

І перш чым жонка ўладкавалася ззаду воза, скамандаваў паслухмянаму Орліку:

– Н-но! 

Конь, моцна перацяты скураной пугай, прыспешыў крок, цягнучы воз, на якім умасцілася немалая сям’я. Ён ужо выйшаў са двара, як Аксіння саскочыла з воза:

– Ой, у печы ж макотра з кашай засталася!

– Ты што, зусім з глузду з’ехала? – не спыняючы каня, азірнуўся муж. – Якая каша?! Якая макотра?

– Вы едзьце, я даганю! – гукнула ўслед Аксіння. 

І ўжо ўбягаючы ў хату, пачула:

– Мы ў Яўменавым беразе будзем!

Жанчына хуценька адкінула засланку, дастала з печы макотру, у якой даспявала ячневая каша, схапілася за яе круглыя бакі – гарачая, хай на цябе трасца! Схапіла рудую канаплянку, што вісела на цвічку, разаслала пасярод стала, укруціла гарачую макотру, закінула за плечы, завязаўшы наперадзе вузлом, і памкнулася да дзвярэй – даганяць сваіх.

І тут пад вакном мільгануў цень. Аксіння прыгнулася, ушчамілася пад шырокі дашчаты полік, на якім спала ўся сям’я – добра, што малая ды худая! 

– І гэтыя, мусіць, паспелі ўцячы, халера на іх, – пачула яна голас, які падаўся ёй знаёмым: здаецца, так картавіў машаўскі хлопец, які некалі заляцаўся да іх дачкі Сафеі… Казалі, што ён, як пачалася вайна, пайшоў у паліцыю – добра, што і не аддалі за гада такога!

– А ты правер! – скамандаваў незнаёмы голас. 

Рыпнулі дзверы, – і жанчына ўці­сну­ла­ся ў самы кут, баючыся дыхнуць. Брудныя боты пратэпалі праз хату і спыніліся ля стала. Аксіння ўбачыла, што на правым запяклася кроў, і заплюшчыла ад страху вочы…

Але боты пагрукалі назад:

– Няма там нікога, – пачулася знадворку.

У двары стала ціха. Аксіння паўзком дабралася да драбіны ў сенцах і не ўзлезла, а, здаецца, узляцела на гары­шча. Кінулася да акенца, што выходзіла на гароды: за імі – лаза, от каб зараз там апынуцца! 

Пэўна, пра ратавальную лозу думала не яна адна: туды ж бегла суседская дзяўчына, Юркава Волечка. Косы яе распляліся і рассыпаліся па плячах, белая касыначка матлялася ў руцэ… І раптам прагучаў стрэл – Оля, узмахнуўшы касыначкай, павалілася на грады, дзе ўжо вытыркаліся зялёныя іголачкі нядаўна пасаджанай цыбулі…

«Божа, што ж гэта робіцца?» – Аксіння ў роспачы кінулася да другога акенца, якое выходзіла на вуліцу. І тут жа адхінулася: людзей выганялі з хаты, дзе ляжала памерлая Хамічыха і куды не адна Хадоска з дзіцем, відаць, пабегла, спа­дзеючыся ля чужой смерці ўратавацца ад сваёй. Хадоска ішла з самага краю, яе ўвесь час падганяў дулам вінтоўкі той самы машаўскі паліцай, які заходзіў да іх у хату. Малая абшчаперыла матку за шыю і крычала на ўвесь голас, а Хадос­ка, кусаючы малой пальцы, спрабавала адарваць ад сябе яе ручкі, тая адпускала на хвіліну – і зноў чаплялася на шыю. «Мусіць, звар’яцела маладзіца», – жахнулася Аксіння. 

Натоўп гналі да школы. Над саламянай страхой Хамічовай хаты займалася полымя. Свечка, што трапятала слабым язычком у акне на фоне ненажэрных сполахаў, здаецца, спрабавала адмаліць душу не толькі нябожчыцы, што ляжала ў хаце на лаве, а ўсіх, каго вывелі з хаты… 

Заняліся агнём хата Мікалая Паў­лоўскага, гумно Параскі Дземі­доў­скай. 

І раптам Аксіння ўбачыла, што языкі полымя скачуць і па яе акенцы. Яна кінулася да драбіны, кулём скацілася ўніз, перакінуўшы канаплянку з макот­рай са спіны наперад, прыкрылася ёй і, стараючыся не дыхаць, выпаўзла з ахопленай агнём хаты. Дым слаўся па-над зямлёй – і Аксіння паўзком стала выбірацца з селішча на агароды. Ужо калі мінула Юркаву Вольку – белая касыначка, заціснутая ў руцэ, трапятала на ветры, як сцяг, – дазволіла сабе раза­гнуцца. 

І тут жа пачула грознае «Хальт!» Азірнулася – зводдаль стаяў немец. «А хай цябе хіндзя б’е!» – раззлавалася жанчына і, прыціскаючы да грудзей макотру з кашай, кінулася бегчы. Ззаду даносілася «Хальт!», «Хальт!» і важкі тупат ног – а яна, не азіраючыся, шпарка бегла – адкуль толькі сілы браліся? – да выратавальнай лазы. 

Тупат за спінай сціх і пачуўся бразгат зброі. «Зараз будзе мне тое, што Вольцы», – падумала Аксіння. 

І тут сцежка абарвалася на беразе вялікай копанкі, куды яны круглы год хадзілі праць пазоленыя ў жлукце посцілкі. Не думаючы, што копанка глыбокая,  а вада халодная, жанчына з разбегу ўскочыла ў яму. І ў той жа момант прагучаў стрэл.

«Мусіць, жывая, – падумала, адпаў­за­­ю­чы ў зараснікі чароту пад крутым берагам. – Мо, і не параненая», – прыслухалася яна да сябе  і зазначыла, што нідзе не баліць.

Важкія крокі набліжаліся да яе хованкі. Жанчына апусцілася як мага глыбей, уціснулася ў ілістае дно, трымаючыся рукамі за карані чароту, каб незнарок не ўсплыць, – з вады вытыркалася толькі запэцканая сажай плямка твару.

Крокі спыніліся якраз над ёй. Бразнуў затвор аўтамата. «Ну вось і ўсё… Убачыў такі… Накарміла дзяцей кашай…» Аўтаматная чарга паласнула па вадзе – кулі ціўкалі і  падымалі бурбалкі на сярэдзіне копанкі, затым пасеклі лісце па кустах вербалозу, што схілілі голле да самай вады на тым беразе. «Ён думае, што я паспела перабрацца», – з палёгкай падумала Аксіння. – Ці лічыць, што забіў з першага стрэлу? Ну і хай сабе думае! А ў лозу ты чорта з два сунешся, пабаішся!»

Немец пастаяў  на беразе яшчэ колькі часу, потым буркнуў: «Капут!» – і цяжкія крокі пачалі аддаляцца.

Яны даўно заціхлі, а Аксіння ўсё яшчэ ляжала ў вадзе, не верачы, што ацалела, – адзінае, што прыўзняла вышэй макот­ру, каб каша не сплыла з вадою.

…Калі яна выбралася на другі, зарослы лазою бераг, вёска дагарала. Жанчына пашукала вачыма сваё селішча, з якога ўцякла некалькі гадзін таму, – за грушай-дзічкай, дзе стаяла іх хата, падпіраў неба такі ж чорны комін, як і на ўсіх астатніх, і гэтак жа курэў дым. Ад школы чуліся крыкі і енкі людзей, аўтаматныя чэргі і адзінокія стрэлы, крыкі на незразумелай мове і лаянка паліцэйскіх. 

Аксіння не плакала – слёзы, здаецца, высушыла полымя, у якім згарэла іх горкім мазалём зробленая хата і ўся вёс­ка. 

3.jpg


Не радавалася, што засталася жыць – не ведала, ці надоўга. Ды і хто скажа, каму цяпер лепш? «Прыйдзе час, што жывыя будуць зайздросціць мёртвым» – успомніла яна прароцтва дзеда, які штовечар чытаў Біблію.

Цешыла адно: яна ўсё ж прынясе дзецям цэлую макотру кашы!

І Аксіння падалася ў Яўменаў бераг шукаць сваіх.   

Ніна РыбікТлумачэнні

Макотра – гліняны гаршчок асаблівай формы

Куёўціцца – доўга збірацца

Сталец – драўляная лаўка 

Радно – саматканая посцілка

Бераг – невялікі лес

Засланка – жалезны ліст, якім закрывалася печ

Канаплянка – вялікая цёплая хустка

Полік – збіты з дошак, замена ложку,  прыкладна тое, што па-руску «нары».

Драбіны – лесвіца

Лаза – зараснікі лазняку

Копанка – выкапаная сажалка

Праць пазоленыя ў жлукце посцілкі – спосаб мыцця бялізны: яе складвалі ў бочку без дна – жлукта, пастаўленае на цэбар ці начоўкі, перасыпалі кожны рад попелам, затым залівалі кіпенем і накрывалі. Пасля таго, як бялізна колькі часу так залілася, яго даставалі і неслі праць – мыць, паласкаць – да вады: на рэчку, копанку, канаву.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке t.me/GrodnoMediaGroup.

Телеграм-канал «Гродно Медиа Group» – это ежедневные новости районов Гродненской области и города Гродно.Текст: Нина Рыбик
Оставить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений